Logga in


Köpvillkor


Köpevillkor - Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

 

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att PDS AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. PDS AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i PDS AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer alltid. Betalning görs genom förskottsbetalning. 

PDS AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga PDS AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

 

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 10.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker på bästa sätt utifrån avstånd och varans art. 
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med PDS AB köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från PDS AB antigen per e-post eller fax.

 

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir PDS AB egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Ansvar för fel
PDS AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor PDS AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta PDS AB reklamationsavdelning på telefon 063-805 90, via e-post info@pdsab.se eller via PDS AB hemsida www.pdsab.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till PDS AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till PDS AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos PDS AB har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 400:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. PDS AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta PDS AB för erhållande av ett RN. Varan skall skickas med betald frakt och utkörning ända fram till PDS AB Brosslarvägen 21 i Östersund. PDS AB har inte möjlighet att hämta varan på godsterminal. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall PDS AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

 

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till PDS AB, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka PDS AB kostnader för transport och administration.

 

Transportskadat gods
Om en vara från PDS AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför PDS AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att PDS AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt
PDS AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har PDS AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. PDS AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt


^ Upp ^
Våra märken